Saturday, November 13, 2010

How to Know You Are Saved!

with Tagalog Translation
 
The Bible tells us several ways to confirm that we are God's children and that He is at work in our lives. The main way that we know that we are saved is because God has given us His Spirit, the Holy Spirit, to be with us and in us forever. 

Isaiah 11:2 TAB)  At ang Espiritu ng Panginoon ay sasa kaniya, ang diwa ng karunungan at ng kaunawaan, ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon;
(Isaiah 11:2 NIV) The Spirit of the LORD will rest on him-- the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel and of power, the Spirit of knowledge and of the fear of the LORD.

The Holy Spirit is at work in the believers life bringing wisdom, knowledge, understanding, power, counsel, and the fear of the Lord; all from God's heart to our heart.
As we hear and obey God's voice speaking to us through His Holy Spirit we are transformed into the image of Christ and we experience the fruit of the Spirit in our life.

(Galatians 5:22-25 NIV) But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, {23} gentleness and self-control. Against such things there is no law. {24} Those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. {25} Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit.
(Galatians 5:22-25 TAB) Datapuwa't ang bunga ng Espiritu ay pagibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang-loob, kabutihan, pagtatapat, {23}Kaamuan, pagpipigil; laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. {24} At ipinako sa krus ng mga na kay Cristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. {25} Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu.


(Matthew 7:17-21) Likewise every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. {18} A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. {19} Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. {20} Thus, by their fruit you will recognize them. {21} "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven.
(Matthew 7:17-21) Gayon din naman ang bawa't mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti; datapuwa't ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. {18} Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama, at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. {19} Bawa't punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol, at inihahagis sa apoy. {20} Kaya't sa kanilang mga bunga ay mangakikilala ninyo sila. {20} Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.

(John 6:44-45) "No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. {45} It is written in the Prophets: 'They will all be taught by God.' Everyone who listens to the Father and learns from him comes to me.
Joh 6:44  Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang Amang nagsugo sa akin ang sa kaniya'y magdala sa akin; at siya'y aking ibabangon sa huling araw.
Joh 6:45  Nasusulat sa mga propeta, At tuturuan silang lahat ng Dios. Ang bawa't nakarinig sa Ama, at natuto, ay lumalapit sa akin.

(John 8:47) He who belongs to God hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God."
Joh 8:47  Ang sa Dios ay nakikinig ng mga salita ng Dios: dahil dito'y hindi ninyo dinirinig, sapagka't kayo'y hindi sa Dios.

(John 10:27-28) My sheep listen to my voice; I know them, and they follow me. {28} I give them eternal life, and they shall never perish; no one can snatch them out of my hand.
Joh 10:27  Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin:
Joh 10:28  At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay; at kailan ma'y hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinoman sa aking kamay.

(John 13:34-35) "A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another. {35} By this all men will know that you are my disciples, if you love one another."
Joh 13:34  Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangagibigan sa isa't isa: na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangagibigan naman kayo sa isa't isa.
Joh 13:35  Sa ganito'y mangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pagibig sa isa't isa.

(John 14:15-17) "If you love me, you will obey what I command. {16} And I will ask the Father, and he will give you another Counselor to be with you forever-- {17} the Spirit of truth. The world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you.
Joh 14:15  Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos.
Joh 14:16  At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man,
Joh 14:17  Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo.

(John 14:21) Whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him."
Joh 14:21  Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya.

(John 15:1-14) "I am the true vine, and my Father is the gardener. {2} He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes so that it will be even more fruitful. {3} You are already clean because of the word I have spoken to you. {4} Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself; it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. {5} "I am the vine; you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit; apart from me you can do nothing. {6} If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers; such branches are picked up, thrown into the fire and burned. {7} If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. {8} This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. {9} "As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. {10} If you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's commands and remain in his love. {11} I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. {12} My command is this: Love each other as I have loved you. {13} Greater love has no one than this, that he lay down his life for his friends. {14} You are my friends if you do what I command.
Joh 15:1  Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka.
Joh 15:2  Ang bawa't sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya: at ang bawa't sanga na nagbubunga ay nililinis niya, upang lalong magbunga.
Joh 15:3  Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita.
Joh 15:4  Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kaniyang sarili maliban na nakakabit sa puno; gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin.
Joh 15:5  Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga: Ang nananatili sa akin, at ako'y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng marami: sapagka't kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa.
Joh 15:6  Kung ang sinoman ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga, at matutuyo; at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy, at mangasusunog.
Joh 15:7  Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anomang inyong ibigin, at gagawin sa inyo.
Joh 15:8  Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami; at gayon kayo'y magiging aking mga alagad.
Joh 15:9  Kung paanong inibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo: magsipanatili kayo sa aking pagibig.
Joh 15:10  Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pagibig; gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kaniyang pagibig.
Joh 15:11  Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo, at upang ang inyong kagalakan ay malubos.
Joh 15:12  Ito ang aking utos, na kayo'y mangagibigan sa isa't isa, na gaya ng pagibig ko sa inyo.
Joh 15:13  Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan.
Joh 15:14  Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo.

(Romans 8:5-17) Those who live according to the sinful nature have their minds set on what that nature desires; but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. {6} The mind of sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace; {7} the sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. {8} Those controlled by the sinful nature cannot please God. {9} You, however, are controlled not by the sinful nature but by the Spirit, if the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ. {10} But if Christ is in you, your body is dead because of sin, yet your spirit is alive because of righteousness. {11} And if the Spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit, who lives in you. {12} Therefore, brothers, we have an obligation--but it is not to the sinful nature, to live according to it. {13} For if you live according to the sinful nature, you will die; but if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live, {14} because those who are led by the Spirit of God are sons of God. {15} For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the Spirit of sonship. And by him we cry, "Abba, Father." {16} The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. {17} Now if we are children, then we are heirs--heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in his sufferings in order that we may also share in his glory.
Rom 8:5  Sapagka't ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman; datapuwa't ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu.
Rom 8:6  Sapagka't ang kaisipan ng laman ay kamatayan; datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan.
Rom 8:7  Sapagka't ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios; sapagka't hindi napasasaklaw sa kautusan ng Dios, ni hindi nga maaari:

(Romans 8:28-30) And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. {29} For those God foreknew he also predestined to be conformed to the likeness of his Son, that he might be the firstborn among many brothers. {30} And those he predestined, he also called; those he called, he also justified; those he justified, he also glorified.
Rom 8:28  At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa.
Rom 8:29  Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid:
Rom 8:30  At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring-ganap naman niya: at ang mga inaring-ganap ay niluwalhati din naman niya.

(2 Corinthians 1:20-22) For no matter how many promises God has made, they are "Yes" in Christ. And so through him the "Amen" is spoken by us to the glory of God. {21} Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us, {22} set his seal of ownership on us, and put his Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come.
2Co 1:20  Sapagka't maging gaano man ang mga pangako ng Dios, ay nasa kaniya ang oo: kaya nga naman na sa kaniya ang Siya Nawa sa ikaluluwalhati ng Dios sa pamamagitan namin.
2Co 1:21  Ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Cristo, at nagpahid sa atin, ay ang Dios,
2Co 1:22  Na siyang nagtatak naman sa atin, at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso.

(2 Corinthians 5:17-19) Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; the old has gone, the new has come! {18} All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation: {19} that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation.
2Co 5:17  Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang naging mga bago.
2Co 5:18  Datapuwa't ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Dios, na pinakipagkasundo tayo sa kaniya rin sa pamamagitan ni Cristo, at ibinigay sa amin ang ministerio sa pagkakasundo;
2Co 5:19  Sa makatuwid baga'y, na ang Dios kay Cristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa kaniya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo.

(Galatians 5:18-25) But if you are led by the Spirit, you are not under law. {19} The acts of the sinful nature are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery; {20} idolatry and witchcraft; hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions {21} and envy; drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. {22} But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, {23} gentleness and self-control. Against such things there is no law. {24} Those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. {25} Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit.
Gal 5:18  Datapuwa't kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan.
Gal 5:19  At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan,
Gal 5:20  Pagsamba sa diosdiosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampikampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya,
Gal 5:21  Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito; tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala nang una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios.
Gal 5:22  Datapuwa't ang bunga ng Espiritu ay pagibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang-loob, kabutihan, pagtatapat,
Gal 5:23  Kaamuan, pagpipigil; laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan.
Gal 5:24  At ipinako sa krus ng mga na kay Cristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito.
Gal 5:25  Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu.

(Ephesians 1:3-14) Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. {4} For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love {5} he predestined us to be adopted as his sons through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will-- {6} to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the One he loves. {7} In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace {8} that he lavished on us with all wisdom and understanding. {9} And he made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in Christ, {10} to be put into effect when the times will have reached their fulfillment--to bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ. {11} In him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will, {12} in order that we, who were the first to hope in Christ, might be for the praise of his glory. {13} And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, {14} who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession--to the praise of his glory.
Eph 1:3  Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawa't pagpapalang ukol sa espiritu sa sangkalangitan kay Cristo:
Eph 1:4  Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kaniya bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pagibig:
Eph 1:5  Na tayo'y itinalaga niya nang una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang kaniya, ayon sa minagaling ng kaniyang kalooban,
Eph 1:6  Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kaniyang biyaya, na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa Minamahal:
Eph 1:7  Na sa kaniya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kaniyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang biyaya,
Eph 1:8  Na pinasagana niya sa atin, sa buong karunungan at katalinuhan,
Eph 1:9  Na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng kaniyang kalooban, ayon sa kaniyang minagaling na ipinasiya niya sa kaniya rin.
Eph 1:10  Sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon, upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Cristo, ang mga bagay na nangasa sangkalangitan, at ang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa; sa kaniya, sinasabi ko,
Eph 1:11  Tayo rin naman sa kaniya ay ginawang mana, na itinalaga na niya tayo nang una pa ayon sa pasiya niyaong gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasiya ng kaniyang kalooban;
Eph 1:12  Upang tayo'y maging kapurihan ng kaniyang kaluwalhatian, tayong nagsiasa nang una kay Cristo:
Eph 1:13  Na sa kaniya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng evangelio ng inyong kaligtasan, na sa kaniya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo, na ipinangako,
Eph 1:14  Na siyang patotoo sa ating mana, hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Dios, sa ikapupuri ng kaniyang kaluwalhatian.

(Ephesians 4:20-30) You, however, did not come to know Christ that way. {21} Surely you heard of him and were taught in him in accordance with the truth that is in Jesus. {22} You were taught, with regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires; {23} to be made new in the attitude of your minds; {24} and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. {25} Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to his neighbor, for we are all members of one body. {26} "In your anger do not sin" : Do not let the sun go down while you are still angry, {27} and do not give the devil a foothold. {28} He who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with his own hands, that he may have something to share with those in need. {29} Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. {30} And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption.
Eph 4:20  Nguni't kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Cristo;
Eph 4:21  Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan, at kayo'y tinuruan sa kaniya, gaya ng katotohanan na kay Jesus.
Eph 4:22  At inyong iwan, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao, na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya;
Eph 4:23  At kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pagiisip,
Eph 4:24  At kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Dios ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan.
Eph 4:25  Kaya nga, pagkatakuwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawa't isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapuwa: sapagka't tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin.
Eph 4:26  Kayo'y mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit:
Eph 4:27  Ni bigyan daan man ang diablo.
Eph 4:28  Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa: bagkus magpagal, na igawa ang kaniyang mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan.
Eph 4:29  Anomang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig.
Eph 4:30  At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Dios, na sa kaniya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos.

(1 John 2:1-6) My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have one who speaks to the Father in our defense--Jesus Christ, the Righteous One. {2} He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for the sins of the whole world. {3} We know that we have come to know him if we obey his commands. {4} The man who says, "I know him," but does not do what he commands is a liar, and the truth is not in him. {5} But if anyone obeys his word, God's love is truly made complete in him. This is how we know we are in him: {6} Whoever claims to live in him must walk as Jesus did.
1Jn 2:1  Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid:
1Jn 2:2  At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman.
1Jn 2:3  At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos.
1Jn 2:4  Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya;
1Jn 2:5  Datapuwa't ang sinomang tumutupad ng kaniyang salita, tunay na sa kaniya ay naging sakdal ang pagibig ng Dios. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kaniya:
1Jn 2:6  Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kaniya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya.

(1 John 2:15) Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him.
1Jn 2:15  Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama.

(1 John 3:14-24) We know that we have passed from death to life, because we love our brothers. Anyone who does not love remains in death. {15} Anyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life in him. {16} This is how we know what love is: Jesus Christ laid down his life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers. {17} If anyone has material possessions and sees his brother in need but has no pity on him, how can the love of God be in him? {18} Dear children, let us not love with words or tongue but with actions and in truth. {19} This then is how we know that we belong to the truth, and how we set our hearts at rest in his presence {20} whenever our hearts condemn us. For God is greater than our hearts, and he knows everything. {21} Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God {22} and receive from him anything we ask, because we obey his commands and do what pleases him. {23} And this is his command: to believe in the name of his Son, Jesus Christ, and to love one another as he commanded us. {24} Those who obey his commands live in him, and he in them. And this is how we know that he lives in us: We know it by the Spirit he gave us.
1Jn 3:14  Nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagka't tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan.
1Jn 3:15  Ang sinomang napopoot sa kaniyang kapatid ay mamamatay-tao: at nalalaman ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan.
1Jn 3:16  Dito'y nakikilala natin ang pagibig, sapagka't kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid.
1Jn 3:17  Datapuwa't ang sinomang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito, at nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan, at doo'y ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang pagibig ng Dios sa kaniya?
1Jn 3:18  Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan.
1Jn 3:19  Dito'y makikilala nating tayo'y sa katotohanan, at papapanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya.
1Jn 3:20  Sapagka't kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Dios ay lalong dakila kay sa ating puso, at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay.
1Jn 3:21  Mga minamahal, kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso, ay may pagkakatiwala tayo sa Dios;
1Jn 3:22  At anomang ating hingin ay tinatanggap natin sa kaniya, sapagka't tinutupad natin ang kaniyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugodlugod sa kaniyang paningin.
1Jn 3:23  At ito ang kaniyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng kaniyang Anak na si Jesucristo, at tayo'y mangagibigan, ayon sa ibinigay niyang utos sa atin.
1Jn 3:24  At ang tumutupad ng kaniyang mga utos ay mananahan sa kaniya, at siya ay sa kaniya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin, sa pamamagitan ng Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin.

(1 John 4:7-19) Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. {8} Whoever does not love does not know God, because God is love. {9} This is how God showed his love among us: He sent his one and only Son into the world that we might live through him. {10} This is love: not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. {11} Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. {12} No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us. {13} We know that we live in him and he in us, because he has given us of his Spirit. {14} And we have seen and testify that the Father has sent his Son to be the Savior of the world. {15} If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in him and he in God. {16} And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in him. {17} In this way, love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment, because in this world we are like him. {18} There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. {19} We love because he first loved us.
1Jn 4:7  Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa't isa: sapagka't ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa't umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios.
1Jn 4:8  Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig.
1Jn 4:9  Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya.
1Jn 4:10  Narito ang pagibig, hindi sa tayo'y umibig sa Dios, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kaniyang Anak na pangpalubagloob sa ating mga kasalanan.
1Jn 4:11  Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo.
1Jn 4:12  Sinoman ay hindi nakakita kailan man sa Dios: kung tayo'y nangagiibigan, ang Dios ay nananahan sa atin, at ang kaniyang pagibig ay nagiging sakdal sa atin:
1Jn 4:13  Dito'y nakikilala natin na tayo'y nangananahan sa kaniya at siya'y sa atin, sapagka't binigyan niya tayo ng kaniyang Espiritu.
1Jn 4:14  At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan.
1Jn 4:15  Ang sinomang nagpapahayag na si Jesus ay Anak ng Dios, ang Dios ay nananahan sa kaniya, at siya'y sa Dios.
1Jn 4:16  At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios sa atin. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya.
1Jn 4:17  Dito'y naging sakdal ang pagibig sa atin, upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom; sapagka't kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutang ito.
1Jn 4:18  Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig.
1Jn 4:19  Tayo'y nagsisiibig, sapagka't siya'y unang umibig sa atin.

(1 John 5:1-4) Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the father loves his child as well. {2} This is how we know that we love the children of God: by loving God and carrying out his commands. {3} This is love for God: to obey his commands. And his commands are not burdensome, {4} for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith.
1Jn 5:1  Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon.
1Jn 5:2  Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos.
1Jn 5:3  Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat.
1Jn 5:4  Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalataya.

No comments:

Post a Comment

Please feel free to express any opinions about our businesses here or the way we deal with our neighbors. We will try our best to respond to all who make comments if you include an email address.

We are trying our best to support our community in every way we can. Sometimes we face struggles, which interferes with our timetable, but we can only do so much. Please be patient with us, we are doing the best we can.